ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός τεχνικός έλεγχος: αφορά τα βαρέα οχήματα που περνούν για πρώτη φορά Κ.Τ.Ε.Ο. διενεργείται 1 χρόνo από την ακριβή ημερομηνία πρώτης αδείας τους (-21 ημέρες, + 7 ημέρες), όπως αυτή αναγράφεται στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας.

Περιοδικός τεχνικός έλεγχος: αφορά οχήματα που έχουν περάσει τουλάχιστον μια φορά ΚΤΕΟ στο παρελθόν και έκτοτε διενεργείται κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία διενέργειας του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (-21 ημέρες, + 7 ημέρες), όπως αυτή αναγράφεται στο Δ.Τ.Ε.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Βασικά δικαιολογητικά για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων είναι τα εξής:

  •     Άδεια Κυκλοφορίας οχήματος
  •     Δίπλωμα οδήγησης ή ταυτότητα του προσκομίζοντος
  •     Προηγούμενο Δ.Τ.Ε. ( εφόσον δεν είναι αρχικός)
  •     Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας ταχογράφου
  •     Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας ( όπου εμπίπτει)

 
Επιπλέον, για τα Βαρέα Οχήματα Δημοσίας Χρήσεως (Φ.Δ.Χ. και Λ.Δ.Χ.) απαιτούνται:

  •     Βεβαίωση χορήγησης και ελέγχου Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος (Η.Α.Σ.) που χορηγείται από το Π.Σ.Χ.Ε.Μ. (Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών) (δεν απαιτείται για τα Λεωφορεία Δημοσίας Χρήσεως)

Ανάλογα με την ειδική κατηγορία του οχήματος απαιτούνται και επιπρόσθετα δικαιολογητικά για τα οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία του ΚΤΕΟ Λακωνίας – Αρκαδίας.

logo
12o ΧΛΜ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ
ikteolakonias@gmail.com

Follow Us:

Income Tax Planning

    View Service